• Acte prin care se poate face dovada proprietății

  • contract de vânzare-cumpărare a unui imobil tip locuinţă(însoţit de procesul-verbal de predare-primire-recepţie a locuinţei, după caz);
  • contractul de donaţie a unui imobil tip locuinţă;
  • contractul de vânzare-cumpărare sau de donaţie a unui imobil tip locuinţă cu clauză de habitaţie, sau uzufruct-viager , situaţie în care , solicitantului îi va fi necesar pe lângă contract şi acordul deţinătorului uneia dintre clauzele prezentate mai sus, din care să rezulte că este de accord cu eliberarea actului de identitate al solicitantului la adresa respectivă;
  • contractul de schimb de locuinţe:
  • contractul(convenţia) de partaj voluntar (dacă a fost înscris în Registrul de Transcripţiuni Imobiliare);
  • contractul de întreţinere sau contractul de rentă viageră;
  • contractul de închiriere care are ca obiect un imobil tip locuinţă privind fondul locativ de stat:
  • certificatul de moştenitor;
  • hotărârile judecătoreşti rămase definitive şi irevocabile privind constatarea dreptului de proprietate, retrocedarea sau partajul unui imobil tip locuinţă (dacă a fost înscris în Registrul de Transcripţiuni Imobiliare);
  • autorizaţia de construcţie ori contractul de construire a unui imobil tip locuinţă însoţit de procesul-verbal de predare–primire a locuinţei sau de recepţie preliminară;